תקנון האתר

 1. הגלישה והשימוש באתר זה, ובכלל זה כל השירותים השונים אשר ניתנים או יינתנו בו או באמצעותו מפעם לפעם, אם יינתנו, ("האתר") ע"י "L.Design" (להלן – "המפעיל") הינם בכפוף להוראות, לתנאים ולהתחייבויות המפורטים להלן. המבקר באתר ("המשתמש") מסכים מעצם הביקור ו/או השימוש בו לתנאים המפורטים להלן ומתחייב לפעול על פיהם.
 2. אלא אם נכתב במפורש אחרת, כל המופיע באתר, ובכלל זה, העיצוב, התכנים, המידע, הנתונים, התוכנות, היישומים, הממשקים, קוד המחשב, הפרסומים, התרשימים, הצילומים, הקבצים הגרפיים, הקול, התמונה, הווידאו וכל תוכן אחר המופיע בו ("התכנים"), שייכים למפעיל, והינם מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני בישראל ו/או בחו"ל.

אין להעתיק, לשדר, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם, להציג בפומבי או לשנות, בתמורה או שלא בתמורה, את התכנים, כולם או מקצתם, ללא הסכמת המפעיל לכך במפורש ובכתב, הכל בהתאם ובכפוף, בין השאר, לחוק זכות יוצרים, התשס"ח–2007, לפקודת זכות יוצרים, לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 ולדיני קניין רוחני אחרים.

סימני המסחר המופיעים באתר, ככל שמופיעים,  שייכים למפעיל ואין לעשות בהם כל שימוש העלול לפגוע בזכויותיו.

אין בתנאי שימוש אלה כדי להעניק למשתמש או לגורם אחר זכויות קניין רוחני או זכויות אחרות באתר או בתכנים, והמשתמש לא יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות המפעיל בהם.

 1. מידע כללי המוצג באתר, היקפו, זמינותו ועדכניותו וכן מבנה האתר לרבות אופן השימוש בו, היישומים, הממשקים וכיוצ"ב וכל היבט אחר הקשור בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת המפעיל ללא כל צורך בהודעה מראש על כך.   המפעיל שומר על זכותו לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר בהתאם לנוסח שהיה קיים באתר במועד ביצוע הרכישה.
 2. המפעיל אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יופסקו או יקטעו ושיהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות, והכל – בחומרה, בתוכנה, בתקשורת, אצל המפעיל או מי מספקיו או אצל מי שהאתר מפנה את המשתמש אליו, ומכל סיבה שהיא. המשתמש מאשר כי הוא ער לכך ומביא בחשבון שייתכן ששירותי האתר לא יהיו זמינים בכל עת שיידרש להם, או לא יהיו זמינים בכלל, או שזמינותם תהיה חלקית, מוגבלת או בעייתית, או שהשירותים לא יתפקדו כנדרש או שלא יוכלו לספק לו את הנתונים שיבקש או לבצע את הפעולות שירצה לבצע. סוגי הפעולות הניתנות לביצוע באתר עשויים להיות מוגבלים על-פי שיקול דעתו של המפעיל.
 3. חלק מן התכנים המוצגים באתר הינם תכנים המסופקים על-ידי צדדים שלישיים, ו/או מתפרסמים לציבור. למפעיל אין כל אחריות לתכנים אלו ואין בעצם ההפניה לאתרים של אותם צדדי ג' או הצגת התכנים המסופקים על ידם כדי להוות נטילת אחריות מצידו של המפעיל על תכנים אלו.
 4. קישורים לאתרים שאינם של המפעיל ניתנים רק כהערות המציעות מידע שעשוי לעניין את המשתמש. אין לראות את המפעיל כמסכים או תומך, במפורש או במשתמע, בחוות דעת, מידע או שירותים המצויים באתרים אלה, או כמאשר את נכונות האמור בהם, מעצם קיומם של קישורים אלו. למפעיל אין כל שליטה על אתרים שאינם שלו והוא אינו אחראי, לא במפורש ולא במשתמע, לתוכנם, שלמותם או התאמתם לצורכי המשתמש. המפעיל אינו אחראי על זכויות היוצרים או זכויות צדדים שלישים באתרים אליהם הוא מאפשר קישור מהאתר או בתוכן המופיע בהם.
 5. אין לראות בתכנים, לרבות תכנים שיתפרסמו על ידי המפעיל או מי מטעמו, הצעה, שידול או הכוונה לביצוע עסקאות ו/או למתן שירות ואין לראות בהם המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות הרכישה של המוצרים ו/או כדי להוות חלופה לייעוץ מקצועי ע"י כל גורם מקצועי אחר, ופעולה בהסתמך על התכנים יכול לא תניב בהכרח את התוצאה המבוקשת ולמזמין לא תהא כל תביעה /ואו תלונה ו/או דרישה כלשהי בגין כך כלפי המפעיל.
 6. היה ומשתמש יבחר לרכוש מוצר זה או אחר הוא מצהיר כי ידוע ומוסכם עליו כי הוא ייחשב כמי שעשה ובדק אצל כל הגורמים הרלבנטיים את כדאיות ו/או אפשרות התאמת המוצר לרצונותיו וכי הוא עושה זאת לאחר שבדק את כל ההשלכות שרכישת המוצר עלולה לגרום לו ולא תהיה לו ו/או ליורשיו כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי המפעיל בגין רכישת המוצר ועשיית השימוש בו.
 7. המשתמש מסכים לכך שהמפעיל רשאי אך לא חייב לאחסן ו/או לשמור את התכנים, לאסוף מידע על גלישת המשתמש באתר והשימוש בו ולנתח אותו לצרכיו העסקיים, ולכך שהמידע עשוי להישמר במאגרי המידע של המפעיל ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.
 8. המפעיל יהיה רשאי להעביר מידע בקשר למשתמש אם העברת המידע תתחייב על פי דין ו/או דרושה לצורך קיום אינטרס ציבורי חיוני ו/או נחוצה לשם הגנה על אינטרס חיוני של המפעיל ו/או נועדה לטובת המשתמש בקשר עימו נעשה השימוש באתר.
 9. הרכישה באתר מחייבת מילוי טופס הזמנה דיגיטלי (להלן – "טופס ההזמנה"), מסירת פרטים אישיים ומילוי פרטי אמצעי תשלום. המשתמש מאשר כי מסירת הפרטים בטופס ההזמנה נעשית על ידו מרצונו החופשי ובהסכמתו. ומילוי מסמך ההזמנה על ידו מהווה אישור על הסכמתו למסירת הפרטים. מסירת הפרטים וביצוע ההזמנה בפועל ישמשו הוכחה מכרעת לגמירות דעתו של המשתמש בנוגע לרכישת המוצר.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות הלקוח

 1. מובהר בזאת מעבר לכל ספק כי מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה ע"י המשתמש  נעשית עפ"י רצונו ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש  למסירתם.
 2. מפעיל מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר באתר ופרטי מבצע הפעולה באתר ישמשו, אם בכלל, לשימוש פנימי של האתר בלבד ולא יועברו על ידי המפעיל לגורמים שלישיים חיצוניים כפוף להוראות כל דין.
 3. המפעיל  שומר לעצמו את הזכות להשתמש בפרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודות הלקוחות בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

רכישה באמצעות כרטיס אשראי ו/או BIT  (ביט)

 1. המפעיל מאשר כי הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיסי אשראי ו/או BIT (ביט) בלבד והינה רכישה מאובטחת. ואולם, המפעיל אינו שומר את נתוני כרטיסי האשראי ו/או הפעולות במערכותיו, והנתונים נשמרים במערכות חיצונית המוגנות ברמה גבוהה. בכל מקרה מסירת פרטי כרטיס האשראי על ידי המשתמש באתר מהווה פטור מאחריות למפעיל כלפי המשתמש בהתקיים מקרים שאינו בשליטתו של המפעיל ו/או הנובעים מכח עליון, והמפעיל לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 2. תנאי לביצוע רכישה באתר באמצעות כרטיס אשראי הינו שהמזמין ובעל הכרטיס הינו מעל 18 שנה ו/או תאגיד המאוגד כדין בהתאם לחוקי מדינת ישראל. קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, להלן פירוט המדרגות: סכום 199 ש"ח ומעלה- 2 תשלומים | סכום 399 ש"ח ומעלה- 3 תשלומים | סכום 599 ש"ח ומעלה- 4 תשלומים | סכום 799 ש"ח ומעלה- 5 תשלומים | סכום 999 ש"ח ומעלה- 6 תשלומים.

בעצם הזנת פרטי כרטיס האשראי מצהיר המשתמש כי כרטיס האשראי בו נעשה שימוש הינו בתוקף וכי הוא מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק הכרטיס לבצע את העסקה.

 1. המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש ככל שיוזן במערכת לצורך שליחת מידע למשתמש על מבצעים מיוחדים או עדכונים באתר. במידה והמשתמש לא יהיה מעוניין בקבלת מידע זה לאחר קבלתו בפעם הראשונה הוא רשאי לפנות אל המפעיל במשרדיו בהודעה בכתב שתשלח בsms  לטלפון מס' 058-7459558 ו/או במייל למייל [email protected] ו/או במשלוח הודעה חוזרת במקום המיועד בפרסום שיישלח אליו לצורך הסרתו מרשימת התפוצה. ככל שלא תעשה פניה שכזו הדבר ייחשב כהסכמה לקבלת המידע עד לביצוע הפניה בפועל.
 2. על תנאי שימוש אלה, פירושם ועל כל דבר ועניין הקשור בהם או נובע מהם, ובכלל זה המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמש אליו והשימוש בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הייחודי לכל דבר ועניין בקשר עם תנאי שימוש אלו, נקבע אך ורק בבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב.
 3. אין להשתמש באתר במקום בו השימוש בו אינו מותר על פי הדין המקומי. תשומת לבך לכך שייתכן שהשימוש בתכנים, הסתמכות עליהם ופעולה לפיהם עלולה להיות מוגבלת ואף בלתי חוקית לפי דיני מדינות שונות ולכן על כל משתמש לבדוק, קודם השימוש בתכנים, אם לפי הדין החל עליו ניתן להשתמש באתר ומהו אופן השימוש המותר.
 4. ביצוע רכישה באתר ו/או כניסה לאתר ו/או גלישה באתר על ידי המשתמש מהווים ראיה חלוטה להסכמתו לאמור בתקנון וכללי שימוש אלו. למשתמש ו/או למי מטענו והבא בנעליו לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המפעיל ובעל האתר ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות המפעיל  תקנון זה. המפעיל שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר כניסה לאתר ו/או רכישה בו למי שיפר את הוראות התקנון ו/או יעשה שימוש בלתי ראוי באתר ו/או נתוניו

ביטולים והחזרות

 1. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעל פי חוק הגנת הצרכן , התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו לא ניתן לבטל עסקה במוצרים העונים על ההגדרות הבאות: מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה. לפיכך במוצרים אלו דמי המשלוח אינם ניתנים להחזרה, כמו כן דמי המשלוח למוצרים מוחזרים יהיו באחריות המשתמש.

חרף האמור לעיל, היה ומוצר הגיע אל המשתמש בטעות ו/או כשהוא פגום, דמי המשלוח יוחזרו לידי המשתמש בין אם על ידי זיכוי לשימוש חוזר באתר או על ידי השבה כספית בפועל (לרבות על דרך של זיכוי כרטיס האשראי לפי נהלי חברת כרטיסי האשראי) או על ידי משלוח שליח ללקיחת המוצר ואספקת מוצר תקין ללא תשלום עלות משלוח נוספת  – הכל לפי בחירת המפעיל. היה ומוצר יגיע לידי המשתמש כשהוא פגום ו/או שבור כתוצאה מהמשלוח, על המשתמש להודיע על כך למפעיל באופן מיידי ולא יאוחר מ 24 שעות ממועד קבלת המשלוח.

הודעה כאמור תינתן בכתב בדואל ל- [email protected] יש לצרף תמונה לצורך הוכחת הפגם ו/או הסבר במוצר שהגיע לידי המשתמש. יש לשמור על הפריט השבור / הפגום ולהחזירו למפעיל פיזית ככל שיידרש. המפעיל ישלח פריט אחר כנגד הפריט שנשבר ללא עלות נוספת מצד המזמין. איחור בדיווח על פגם בפריט שסופק יבטל את זכותו של המשתמש לקבלת פריט חליפי.

יודגש כי המפעיל עושה את כל אשר ביכולתו בכדי שתקלות כאלו לא יתעוררו.

מוצר שאינו עונה על האמור בסעיף 21  לעיל ניתן יהיה להחזירו אל המפעיל ובלבד שהמוצר יוחזר  אל המפעיל  בתוך 14 יום מיום קבלתו, כשהוא סגור, ללא שימוש ובאריזתו המקורית. בקרות האמור בסעיף זה דמי המשלוח לא יוחזרו. בכל מקרה בקרות האמור בסעיף זה דמי ביטול העסקה יעמדו על שיעור מינימלי של 50 ₪ או 5% משווי העסקה, הגבוה מביניהם.

החזרה/החלפה באופן עצמאי- יש להביא את הפריט באופן עצמאי למשרדים בת ים.

החזרה/ החלפה באמצעות שליח – יש להודיע לנו על רצונך לביצוע ההחלפה/החזרה (בווטסאפ או טלפונית) בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, ואנו נשלח שליח שיאסוף אותו. עלויות השליחות יחולו על הלקוח (עלות המשלוח 37 ש“ח- ישולם ישירות ל-L.Design).

הפסקת פעילות / ביטול מכירה

המפעיל שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

21.1            עקב שימוש לא ראוי באתר לרבות שימוש בלתי חוקי, שימוש המפריע את שימושם של אחרים, פרסום והפצת תוכן מסחרי, פוגע, מעליב, בלתי מוסרי או עקב שימוש שאינו עולה בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו ו/ או כל דין ("תוכן פסול").

21.2           במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת המפעיל את המשך פעילות האתר.

21.3            כל מקרה של תקלה טכנית ו/או בכל מקרה בו נפלה טעות בפריט הנמכר באתר לרבות בתיאורו ו/או במחירו.

21.4            היה ויסתבר למפעיל לאחר ביצוע רכישה של מוצר כי המוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו. בקרות האמור בסעיף זה יוחזר התשלום לידי המשתמש. לחילופין המפעיל יהיה רשאי להציע לספק למשתמש מוצר חליפי שווה ערך למוצר שהוזמן כאשר בידי המשתמש הזכות לבחור האם לקבל את המוצר החילופי אם לאו. היה המשתמש יבחר שלא לקבל את המוצר החילופי – יושב לו כספו (אחרי ה-1 לחודש העוקב).

21.5             היה והמפעיל מימש את זכותו כאמור בסעיף 21.4, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפיו מכל מין וסוג וכיו"ב.

 1. אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילות של המוצרים הנמכרים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי/חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר נמכרים על-ידו.

 

המוצרים הנמכרים וטיפול בהזמנות לרבות משלוח

 1. יודגש כי כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות והם נהנים מהאחריות והשירות המקובלים בשוק כאשר יובהר כי האחריות הינה של היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים המורשים של מוצרים אלו.
 • הזמנת מוצרים תטופל עד לחלוף 5 ימי עסקים ממועד ההזמנה (למעט ימי שבת, חג ושבתון).
 • ההזמנות מטופלות במהלך שעות הפעילות של המפעיל כאשר הזמנות שיתקבלו לאחר השעה 16:00 ביום חול יטופלו ביום למחרת. אין משלוחים בסופי שבוע וחגים (יום חמישי משעה 16.00 עד יום ראשון בבוקר).
 • המחיר המצויין באתר הינו למשלוח עם חברת משלוחים עד למשקל של 2 ק"ג למשלוח.
 • מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי המשתמש בהזמנה.
 • שעות האספקה יקבעו על ידי המפעיל ו/או שרותי השליחות בלבד, בטווח של עד 4 שעות עם התראה מראש של כ- חצי שעה במועד האספקה שנקבע ובהתאם לאילוצי המסלול ביום העבודה. המפעיל ישתדל להיענות לבקשות בשעות האספקה במידה ויהיו כאלו, כמיטב היכולת והאפשרויות הרלוונטיות.
 • ידוע למשתמש כי אם שעות ההגעה לא תאושרנה על ידו, או שלא ניתן להשיגו במספרי הטלפון הרשומים בהזמנה, תידחה האספקה לתאריך הבא הקרוב האפשרי מבחינת שרותי השליחות ויתואם מועד חדש ללא התחייבות לשעות ומועד התיאום החדש.
 • מאחר והמוצרים באתר אינם מיוצרים על ידי המפעיל, מועדי האספקה אינם בשליטתו ויכולים להשתנות מסיבות שאינן קשורות אליו ולמשתמש לא תהיה כל תביעה /ואו דרישה כנגד המפעיל בקרות השינוי ככל ויקרה  ולא יינתן בגינו כל פיצוי למשתמש.
 • במידה ומשקל המוצר חורג מ-2 ק"ג, משלוח המוצר יתומחר בהתאם במועד ההזמנה.
 • המשלוח יישלח באריזה סגורה היטב או באריזה אטומה.
 • חובה על המקבל להציג תעודה מזהה.
 • היה ויהיה קיים חוסר במוצר שהוזמן בין אם כתוצאה מחוסר במלאי במחסני המפעיל ובין אם כתוצאה מחוסר במלאי אצל הספק/היצרן/היבואן, אשר לא יאפשר עמידה בלוחות הזמנים הנ"ל, הלקוח יעודכן טלפונית או בהודעת מייל/סמס. אולם יובהר כי המפעיל לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממחסור במוצר כל שהוא באתר.
 • מועד אספקה: עד 21 ימי עסקים.
 • ההזמנות מהאתר הינן לאספקת מוצרים בישראל בלבד ובהתאם גם תמחור המשלוחים הינו למשלוחים בישראל בלבד (עלות משלוח ע" שליח: 37 ש"ח | משלוח לנקודת איסוף: 19 ש"ח ).
 1. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעיל בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה ומכרעת לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.
 2. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.
 3. המשתמש מתחייב להקפיד לעקוב אחר שינויים בתנאי שימוש ותקנון אלו.
Close סל הקניות שלי
Close רשימת משאלות
נראה לאחרונה סגור
Close

Close
תפריט
קטגוריות
צריך עזרה?

משלוח חינם ברכישה מעל 699 ש"ח

מבצע על כל הכריות באתר

עד

40% הנחה

דילוג לתוכן